پروتز‌های دندانی

پروتز‌های دندانی (جایگزینی دندان‌های از دست رفته)

در صورت زود از دست رفتن دندان شیری دندان براحتی با پروتز قابل جایگزینی است.

(بخصوص در جلوی فکین که زیبایی اهمیت دارد.)

پروتزهای دندانی