عصب کشی دندان شیری (پالپوتومی/ پالپکتومی)

عصب‌کشی دندان شیری بر حسب میزان درگیری عصب دندان و کانال‌های ریشه و براساس تشخیص متخصص دندانپزشکی کودکان به دو شکل صورت می‌گیرد:

  • پالپوتومی: در این درمان تنها عصب تاج دندان خارج و درمان می‌شود.
  • پالپکتومی: این روش شامل درمان و خارج کردن هم عصب تاج و هم عصب ریشه دندان است.

مسلماً روش پالپکتومی، روش تهاجمی‌تری است و در مواردی است که التهاب و عفونت ریشه دندان را هم درگیر کرده باشد.