درمان دندان ضربه‌دیده

درمان دندان های ضربه دیده و شکسته دائمی و شیری

بیش‌ترین ضربه دندانی مربوط به دندان‌های قدامی فک بالای کودکان است.

آسیب ناشی از ضربه دندان می‌تواند از یک ترک ساده در تاج دندان تا بیرون آمدن کامل دندان از جای خود متفاوت باشد.

درمان دندان نیز براساس شدت ضربه و عمق شکستگی و درگیری دندان متفاوت است.