انواع فضانگهدارها

در صورت زود از دست رفتن دندان شیری خیلی مواقع لازم است که جای خالی دندان با وسیله ای به نام فضانگهدار پر شود تا اجازه حرکت دندان‌های مجاور به این فضای خالی داده نشود و فضا برای رویش دندان دائمی جایگزین حفظ شود.

فضانگهدارها به چند شکل مختلف براساس تعداد دندانهای شیری ازدست رفته وجود دارند.

این وسیله در واقع فضای لازم برای رویش دندان دائمی زیرین را حفظ میکند تا اطمینان حاصل شود که دندان در موقعیت صحیح خود رویش مییابد.

فضانگهدارها میتوانند یک طرفه یا دو طرفه باشند. و میتوانند به شکل ثابت یا متحرک باشند.

انواع فضانگهدارها دندانپزشکی
انواع فضانگهدارها